Biosector vraagt meer ecologische ambitie in het nieuwe GLB

4 juni 2018

Vorige week deed de Europese Commissie een eerste voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor de biosector vindt dat er meer ambitie mag zijn op milieuvlak.

Het voorstel van de Europese Commissie geeft meer mogelijkheden aan lidstaten om hun eigen prioriteiten te bepalen. De vergroeningspremies zouden verdwijnen. In de plaats daarvan komen zogenaamde ‘eco-schemes’ (ecologische doelstellingen). Lidstaten bepalen hun eco-schemes zelf en ze zijn ook niet verplicht voor boeren.

Samen met het bestaande fonds voor plattelandsontwikkeling krijgen lidstaten zo in theorie meer mogelijkheden om boeren die meer doen voor klimaat en milieu financieel beter te ondersteunen. Maar IFOAM EU betwijfelt of de lidstaten daar ook effectief voor zullen kiezen. Bovendien wordt er gesnoeid in de budgetten voor Plattelandsontwikkeling. De biosector is bezorgd over de impact die deze besparingen zullen hebben op de milieumaatregelen die momenteel via deze weg gefinancierd worden.

IFOAM EU waarschuwt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid er niet in zal slagen om boeren meer publieke diensten te laten leveren als er geen duidelijk deel van het budget voorbehouden wordt voor milieubeschermende maatregelen.

MEER AMBITIE
IFOAM EU-voorzitter Jan Plagge: “Een nieuw model dat gebaseerd is op resultaten en aangepast aan de realiteit op nationaal vlak is een goed idee op papier, maar lidstaten zullen weinig resultaten halen als het nieuwe GLB geen duidelijke prioriteit geeft aan de transitie naar duurzame landbouw door expliciet een minimum percentage geld te reserveren voor eco-schemes en agromilieumaatregelen.”

Hij gaat verder: “Het volgende GLB moet ambitieuzer zijn. In plaats van alleen maar het verlies aan inkomsten te compenseren moet het boeren belonen voor de publieke diensten die ze leveren. Vandaag speelt biologische landbouw een belangrijke rol in de verduurzaming van de Europese landbouw. Veel Europese biologische boeren zorgen voor een betere bodem, een hogere waterkwaliteit en een verhoogde biodiversiteit. Met de juiste stimulansen en voldoende financiering in het volgende GLB zouden nog veel meer boeren kunnen bijdragen aan een gezond milieu, klimaat en landbouwgemeenschap.”

IFOAM-bestuurslid Thomas Fertl: “De biosector is bezorgd om de aanzienlijke besparingen die de Commissie voorstelt in het budget voor plattelandsontwikkeling.” Hij benadrukt het belang van een volwaardig gesubsidieerd Eco-scheme om de boeren te kunnen belonen voor het leveren van publieke diensten.

Bron: IFOAM/BioForum
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren