Minister van Landbouw stelt nieuw strategisch plan bio voor

8 maart 2018

Deze ochtend werd op bioboerderij 't Livinushof het nieuwe Strategisch Plan Bio voorgesteld. Daarin staan de ambities die de Vlaamse overheid en de partners hebben voor de ontwikkeling van de Vlaamse biosector.

Het nieuwe Strategisch Plan heeft als motto 'Samen naar meer en betere biolandbouw' en loopt van 2018 tot 2022. Het Strategisch Plan Bio werd ondertekend door BioForum Vlaanderen, Boerenbond, Het Algemeen Boerensyndicaat, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Het Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Minister van Landbouw Joke Schauvliege trekt 1,4 miljoen euro uit voor het plan. Ten opzichte van het vorige strategische plan is dat 130.000 euro extra.  Een nieuwigheid in het plan zijn regionale bioclusters. Die regionale clusters vormen een van de speerpunten van het plan en hebben vooral als doel om omschakeling te bevorderen. Dat is nodig, want Vlaanderen loopt qua percentage biologisch areaal achter op de buurlanden. De regionale clusters verenigen bestaande bioboeren met potentiële omschakelaars. Bovendien worden actoren uit de hele keten betrokken, om er zo voor te zorgen dat de groei van de sector zo optimaal mogelijk verloopt. Ook andere belanghebbenden kunnen deelnemen aan zo'n cluster: onderzoekers, landbouwnetwerken, erfbetreders, provincies, steden en gemeenten, ... 

Daarnaast besteedt het plan veel aandacht aan innovatie en onderzoek, zowel fundamenteel als praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Er is daarbij een grote rol weggelegd voor het Vlaamse Biokennisnetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en Proefcentra, NOBL). ILVO zal een Living Lab Agro-ecologie en bio oprichten, in nauwe samenwerking met het BioKennisnetwerk. Ook in het landbouwonderwijs komt er meer aandacht voor bio, onder meer dankzij een lerend netwerk voor personeel uit het secundair land- en tuinbouwonderwijs. 

KETENWERKING
Om vraag en aanbod goed op elkaar te blijven stemmen is er Bio zoekt Keten. Deze ketenwerking zorgt ervoor dat landbouwbedrijven op zoek naar afzet en voedingsbedrijven op zoek naar producten elkaar vinden. Daarnaast verspreidt Bio zoekt Keten regionale en internationale marktinformatie en organiseert het overlegmomenten tussen de verschillende actoren per sector en per keten.  

BioForum Vlaanderen is ambitieus om de biosector aan de hand van dit plan te laten groeien. Als we naar de omringende landen kijken, is er in Vlaanderen nog veel groeipotentieel. BioForum is hoopvol dat het huidige plan, met het sterke accent op de bioclusters, onze ambities waarmaakt.  

Je kan het volledige Strategische plan Bio hier lezen. 

Nieuwsfoto: 't Livinushof