Ophokplicht: wat je als biologisch pluimveehouder moet weten

13 februari 2017

Nadat er een geval van vogelgriep werd vastgesteld bij een hobbyhouder in Denderbelle, geldt er sinds 2 februari een ophokplicht voor alle pluimvee. Voor de professionele sector was die al langer van kracht. We geven je een overzicht van wat je moet weten.

Rondom de hobbyhouderij is een bufferzone ingesteld van 3 kilometer, waar alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden is. Er ligt gelukkig geen professioneel bedrijf in deze bufferzone. Toch komt het er nu op aan om de vogelgriep blijvend uit de stallen te houden en we doen dan ook een oproep aan iedereen in de sector om alle bioveiligheidsmaatregelen te nemen. Het komt er nu op aan om de vogelgriep blijvend buiten onze stallen houden.

Wie abnormale sterfte van wilde vogels vaststelt, kan dit elden via het gratis telefoonnummer van de influenzalijn (0800 99 777). Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen. Het wil hierbij vooral de aandacht vestigen op:

  • Het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4 dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep
  • Het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen
  • De verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/Arsia, indien een toom minder goede productieparameters vertoont of wanneer gestart wordt met een behandeling 
  • De voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden). 

Een zo snel mogelijke detectie van een mogelijke besmetting is de beste garantie voor een succesvolle bestrijding van de ziekte. Het is dus belangrijk om de bioveiligheidsmaatregelen blijvend toe te passen om een mogelijke insleep in de stallen te voorkomen.

Het FAVV laat ook weten dat de maatregelen voorlopig tot en met 10 maart gelden, tenzij het risico ondertussen sterk zou afnemen. In dat geval kunnen de maatregelen vroeger of gedeeltelijk opgeheven worden.
Maar als het risico blijft, zal die periode verlengd worden. Blijf de maatregelen om te voorkomen dat de dieren worden besmet zeker correct toepassen.


WAT MET BIOLOGISCHE CERTIFICATIE? 
Het ophokken van biopluimvee heeft geen effect op de biostatus van de dierlijke producten (eieren, vlees). Artikel 14, b, iii van verordening 834/2007 is van toepassing:

iii) de dieren hebben permanent toegang tot uitloop in de open lucht, bij voorkeur weidegrond, wanneer de weersomstandigheden en de staat van de grond dit mogelijk maken, tenzij beperkingen en verplichtingen in verband met de bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid worden opgelegd op grond van communautaire regelgeving;

MEER WETEN?
We hebben een heel dossier over de vogelgriep samengesteld uit verschillende bronnen. Je krijgt meer uitleg over de specifieke bioveiligheidsmaatregelen die je kan treffen, wat je moet doen als je verdachte overlijdens ziet en hoe je de vogelgriep kan herkennen. Je vindt het dossier hier.