Natuurinclusieve landbouw voor boer en milieu

13 juli 2017

Op langere termijn levert natuurinclusieve landbouw winst voor zowel boer als maatschappij. BioForum voelt zich door nieuw onderzoek gesterkt in haar keuze voor agro-ecologisch boeren.

Volgens onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen heeft natuurinclusieve landbouw een positief effect op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Financieel vergt natuurinclusief boeren in eerste instantie weliswaar investeringen, in machines en in de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn levert het natuurinclusief werken juist winst. Winst voor zowel boer als maatschappij dus. BioForum voelt zich door deze nieuwe bevindingen gesterkt in haar keuze voor agro-ecologisch boeren.

LAND SPARING VERSUS LAND SHARING
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Omgekeerd verhoogt natuurinclusieve landbouw de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw houdt rekening met de draagkracht van natuur, milieu en leefomgeving en heeft een positief effect op de biodiversiteit. Natuurinclusieve landbouw duikt in het maatschappelijk debat ook wel op als land sharing en wordt dan tegenover land sparing geplaatst.

NATUURINCLUSIEVE MAATREGELEN
Op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen analyseerden de onderzoekers een aantal natuurinclusieve maatregelen voor akkerbouw en melkveehouderij op hun effecten op biodiversiteit, milieu, klimaat en bedrijfseconomie. Voor akkerbouw gaat het om maatregelen als het verruimen van de teeltrotatie, niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en akkerbedekking in de winter en akkerranden. Voor de melkveehouderij gaat het om blijvend of kruidenrijk grasland, weidegang en ruwe mest. Ook is de invloed van landschapselementen op verschillende aspecten beoordeeld.

De analyseresultaten tonen aan dat de meeste maatregelen een positief effect hebben op één of meer van de aspecten voor biodiversiteit, milieu en klimaat. De verschillende maatregelen vergen van de boer uiteraard diverse investeringen in bijvoorbeeld machines en inrichting, zeker op korte termijn. Gaandeweg nemen de financiële baten voor de boer toe, mede dankzij de dalende afhankelijkheid van de boer van externe en technische hulpmiddelen zoals kunstmest, gewasbescherming, beregening en antibiotica. In de plaats maakt de boer van een natuurinclusief bedrijf slim gebruik van natuurlijke processen om verstoringen zoals ziekten en plagen op te vangen.

GESTERKT DOOR NIEUWE INZICHTEN
Het rapport lijst een aantal maatregelen op die boeren nu al kunnen treffen, vergezeld van wat deze maatregelen de boer en maatschappij oplevert. De maatregelen vergen niet alleen financiële investeringen, maar ook een andere kennis. Natuurinclusieve landbouw neemt zijn toevlucht tot een andere vorm van technologie en heeft baat bij ruime praktijkervaring en kennisuitwisseling tussen boeren.

BioForum voelt zich gesterkt door de nieuwe inzichten van dit onderzoek. Het lastenboek van de biologische landbouw legt een stevige basis voor een natuurinclusieve of agro-ecologische landbouw waarbij BioForum de bioboeren uitnodigt om het lastenboek als startpunt te zien. Dat deze studie aantoont dat een natuurinclusief landbouwbedrijf ook financieel stabiliteit brengt, kan daarbij een extra stimulans zijn.

Eerder wezen ook Kurt Sannen en Esmeralda Borgo van BioForum op de biodiversiteitswinst van een natuurinclusieve landbouw. Hun artikel werd recent gepubliceerd in Natuurpunt Focus. Je leest het artikel via deze link. 

De volledige studie van Louis Bolk/Wageningen kan je downloaden:
http://www.louisbolk.org/downloads/3260.pdf

bron: eigen verslaggeving/Vilt.be
nieuwsfoto:KVL Creative Nature