Europese innovatiepartnerschappen: drie bioprojecten goedgekeurd

21 december 2018

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, trekt een budget van bijna 240.000 euro uit voor de werking van acht operationele groepen. Het plan heeft de ambitie om een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers te stimuleren om tot snellere innovaties te komen.

De betrokkenheid van land- en tuinbouwers in de operationele groepen heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. De operationele groepen voeren projecten uit, gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten.

In de eerste helft van 2019 gaan de acht projecten van start. Drie van de goedgekeurde projecten werden ingediend vanuit de biosector:

 1. BioBIG 'samen naar een optimale speenvoedersamenstelling voor biologische biggen'

  Indieners: varkenshouder Tom Van Hoey (initiatiefnemer), Varkensloket, UGent (Dirk Fremaut), 3 andere varkenshouders, CCBT, BioForum, Molens dedobbeleer 

  Biologische speenvoeders lijken minder smakelijk en zouden meer eiwit bevatten dan speenvoeders in de gangbare varkenshouderij waardoor biggen er te weinig van eten en vatbaarder zijn voor infecties. De operationele groep ‘BioBIG’ brengt biologische varkenshouders, voorlichters, een veevoederfabrikant en onderzoekers samen om kennis en ervaringen uit te wisselen omtrent de optimale voedersamenstelling voor gespeende biggen en na te gaan in welke mate en hoe de samenstelling ervan kan worden geoptimaliseerd. Door het inzetten van optimale speenvoeders en het aanpakken van de kritische factoren in het speenmanagement zullen de biologische varkenshouders in staat zijn om biggen efficiënter te spenen (betere gezondheidsstatus, technische prestaties, lagere voederkost).  

 2. Natuurlijke bondgenoten in de perenteelt 

  Indieners: 9 perentelers, Newgreen, BFV, Belorta, Nationale Boomgaardenstichting, Bioforum Vakgroep Biologisch Fruit, Departement Landbouw en Visserij, Boerenbond 

  De plaagbeheersing in de perenteelt verloopt steeds moeizamer met ernstige economische schade tot gevolg. De perenbladvlo (Cacopsylla pyri) is de meest gevreesde plaag. De voorbije jaren is veel kennis verworven en zijn er diverse tools ontwikkeld om telers te ondersteunen in hun bestrijdingsstrategie. Anderzijds worden hoogstamboomgaarden en biologische teelten zo beheerd dat ze nauwelijks hinder van perenbladvlo ondervinden. Om te evolueren naar een meer evenwichtig en duurzamer teeltsysteem moet de operationele groep een sterk actief netwerk vormen van actoren die elk vanuit hun invalshoek aan boomgaardbeheer doen: enerzijds praktijkervaringen uit de geïntegreerde teelt, de biologische teelt, het hoogstamboomgaardbeheer, en anderzijds de proeftuinervaring en de kennis en modellen ontwikkeld in het toegepast wetenschappelijk onderzoek.

 3. Beheersing van koolgalmug op biologische CSA-bedrijven 

  Indieners: 5 biologische CSA-bedrijven, Howitec, Pherobank (leverancier feromonen en vallen monitoring), Plantenkwekerij De Koster

  De afgelopen jaren ervaren biologische CSA-bedrijven in Vlaanderen toenemende schadeproblemen van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) in verschillende koolgewassen, met als gevolg ‘draaihartige’ of ‘hartloze’ planten en andere groeistoornissen. Een aantal factoren eigen aan kleinschalige zelfoogst-bedrijven werken een hoger risico op aantasting van de koolgalmug in de hand. Op sommige bedrijven liep de schade in de afgelopen zomer op tot 50% teeltverlies in de koolgewassen. In deze operationele groep werken de schadelijdende bedrijven, onderzoekers van Inagro en enkele toeleverende bedrijven samen om een oplossing te zoeken. Via monitoring van de koolgalmug als eerste stap, het on-farm evalueren van mogelijke controlemaatregelen en het verkennen van innovatieve beheersingstechnieken wil de groep komen tot succesvolle IPM-strategieën op maat van de CSA-bedrijven.

Gedetailleerdere informatie over deze projecten vindt u op: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/europees-partnerschap-voor-innovatie-eip-operationele-groepen 

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). 

Woordvoerder Landbouw en Visserij:  Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17 | E nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Foto: BioForum Vlaanderen